aktuálně archiv informace
o galerii
partneři odkazy kontakt

Obr. nad BrnemMENU: Poslední objednávky 2008

16.2. - 15.3. 2009

vystavující:diplomanti a bakaláři Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB ve Zlíně
Eva Končalová, Zuzana Ovčiariková, Dana Pololáníková, Jakub Skokan, Ondřej Straka, Jaroslav Široký, Michal Reichstäter, Natálie Řeřichová, Martin Tůma, Petr Willert

Ateliér reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (ARF FMK UTB ve Zlíně) / Department of Advertising Photography Faculty of Multimedia Communication Tomas Bata University in Zlín

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je dosud nejmladší vysokou školou, na které je v České republice možno absolvovat magisterské studium v oboru fotografie. Původní Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (IRTMK), který se od ledna 2002 stal novou Fakultou multimediálních komunikací, vznikl v roce 1997 jako součást zlínské Technologické fakulty Vysokého učení technického v Brně. Ta se pak po založení nové univerzity, pojmenované podle významného zlínského rodáka a podnikatele Tomáše Bati (1876 - 1932), stala její součástí. Vytvoření samostatné fakulty zaměřené na reklamní tvorbu, multimédia a design navázalo na předchozí tradici zlínského uměleckého školství, především na Baťovu Školu umění ze třicátých a čtyřicátých let minulého století a na Katedru designu, pobočku pražské VŠUP, která vznikla ve Zlíně na konci 50. let a působí dosud. Navazuje také na odkaz působení Baťova koncernu, který výrazně přispěl k rozvoji reklamy v Československu i na věhlas zlínských filmových ateliérů, kde od třicátých let až do současnosti působila řada legendárních českých filmařů, režisérů i fotografů.

Vedle ateliérů grafického designu, animace a audiovize zde v roce 1997 vzniká také ateliér reklamní fotografie a později ateliéry průmyslového designu, prostorové prezentace, designu obuvi a odívání. Zakladatelem a prvním vedoucím Ateliéru reklamní fotografie se stal prof. Pavel Dias, dlouholetý pedagog Katedry fotografie pražské FAMU, člověk se Zlínem bytostně spjatý. Technické předměty a provoz ateliéru zajišťoval Jan Regal. Od roku 1999 je vedoucím ateliéru Jaroslav Prokop, působí zde Jan Jindra, po několikaleté přestávce se do Zlína vrací prof. Pavel Dias. Po odchodu Tomáše Pospěcha, který zde působil od počátku až do nedávné doby, nastoupila na jeho místo Lucia L. Fišerová. V minulých letech se podíleli na výuce v ateliéru také Jana Smahelová, Jiří Víšek, Tomáš Dvořák a Roman Sejkot. Technologické předměty vyučují Jana Dosoudilová, dr. Petr Novotný, technický chod ateliérů zajišťují Lubomír Ančinec a Petr Nehera. V plejádě šesti českých vysokých škol s výukou fotografie má zlínský ateliér ojedinělé postavení. Studenti jsou od počátku vedeni ke kreativní užité fotografii, především reklamní a módní, ale výrazný prostor mají i pro volnou tvorbu. Často realizují zadání reálných klientů (propagační tiskoviny, plakáty, katalogy). Obor proto disponuje nebývale rozsáhlým technickým vybavením, má dva fotografické ateliéry a digitální pracoviště na vysoké profesionální úrovni. Právě oblasti digitální fotografie a je věnována velká pozornost. Specifikem studia je úzká provázanost s ostatními reklamními obory fakulty: především s ateliérem grafického designu, ale také s obory prostorová prezentace, oděvní tvorba, animace a audiovize nebo marketingové komunikace. Studenti magisterského programu se mohou přihlásit na ateliérovou stáž v jiném ateliéru fakulty. Zařazením do produkčních skupin a prací v součinnosti se školní reklamní agenturou se studenti učí týmové práci, řeší modelové úkoly, které se blíží realitě budoucího života profesionálního fotografa. Důrazem na praktickou výuku, užité umění, úzké propojení s jednotlivými obory, vzdušnou moderní funkcionalistickou architekturou školy i svébytnou atmosférou Zlína, tím vším škola připomíná dnes již legendární meziválečný Bauhaus.

Bakalářské a magisterské praktické práce se skládají z části volné a z části povinné. Bakalář musí vytvořit sérii fotografických plakátů na závažné celospolečenské téma a katalog výrobků nebo služeb. Studenti magisterského programu vytvářejí vedle volného výstavního souboru reprezentativní publikaci na zvolené téma a dříve také výroční zprávu pro konkrétní firmu nebo organizaci.

Ateliéry jsou výrazně "rodinného typu": důraz je kladen na individuální výuku, pravidelné konzultace. Do každého ročníku se nepřijímá více než pět až deset studentů. Část studujících je tradičně ze Slovenska, ale na semestrální stáže přicházejí také studenti z Polska, Portugalska a Německa aj. V krátké době existence ARF se podařilo navázat plodné kontakty se zahraničními univerzitami. Naši studenti se v rámci programu Erasmus účastní stáží na univerzitě ve finském Rovaniemi, v Portugalsku a především pak na Fachhochschule v německém Dortmundu. S touto školou, především pak s pedagogy a studenty fotografického oboru dlouhodobě probíhá úzká spolupráce. Výsledkem společných workshopů ve zlínské továrně na gumovou obuv, je výstava "137o", která se konala na sklonku roku 2007 v Praze.

Práce studentů byly po devíti letech existence ARF vystaveny v roce 2006 na první souhrnné výstavě atelieru nazvané Devátá sklizeň, dále na výstavě v rámci projektu "Šestka" Pražského domu fotografie, v roce 2007. Studenti se úspěšně zúčastňují různých výstav a soutěží, za všechny jmenujme např. mezinárodní soutěž koncernu Volkswagen (2. cena), soutěže firmy Olympus, Frame07, Frame08, Prague FashionPhoto, HaevenArt, Prague Foto (1. cena) a další.

Tomáš Pospěch, Jaroslav Prokop